zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020

Przedmiot zapytania:

Cyfrowy asystent do wykopów oraz warstw nasypowych wraz z oprzyrządowaniem (1 sztuka)

Zapytanie ofertowe – Cyfrowy asystent do wykopów oraz warstw nasypowych wraz z oprzyrządowaniem

Formularz ofertowy – Cyfrowy asystent do wykopów oraz warstw nasypowych wraz z oprzyrządowaniem

Baza konkurencyjności – Baza konkurencyjności

odpowiedzi na pytania 2020


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020 

Przedmiot zapytania: Kompletny system zarządzania logistyką wraz z oprzyrządowaniem (1 sztuka).

Zapytanie ofertowe – Kompletny system zarządzania logistyką wraz z oprzyrządowaniem

Formularz ofertowy – Kompletny system zarządzania logistyką wraz z oprzyrządowaniem

Baza konkurencyjności – Baza konkurencyjności


 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 

,, Wykonanie, dostawa i montaż elementów instalacji do spalania łupków i automatyki pomiarowej‘’

Informacja do wszystkich oferentów dot. zmiany terminu wpływu ofert

Ogłoszenie baza konkurencyjności o zmianie terminu składania ofert

Zapytanie ofertowe nr 12020 po zmianie

Zapytanie Ofertowe treść

Załącznik nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 08.01.2020.docx

Załączniknr 3 Wzór Umowy

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Baza konkurencyjności

Zmiana terminu

BAZA KONKURENCYJNOŚCI OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU 24.02.2020

Pismo ws. zmiany terminu składania ofert do wszystkich oferentów 24.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE 24.02.2020 Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIANY TERMINU

Odpowiedź na pytanie oferenta NR 1 DO WSZYSTKICH

UNIEWAŻNIENIE OFERT – PROTOKÓŁ


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 na

Dostawę miniładowarki wielofunkcyjnej

Załącznik nr 1 Specyfikacja techniczna i Załącznik nr 2 Formularz ofertowy – po korekcie

Zapytanie ofertowe treść i Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 1 Specyfikacja technicnza i Załącznik nr 2 Formularz

OfertowyZałącznik nr 4 – Informacja dot. ochrony danych osobowych

Ogłoszenie baza konkurencyjności

Sprostowanie Ogłoszenie baza konkurencyjności po zmianie

Pytania i Odpowiedzi nr 1

Protokół z otwarcia ofert

Protokół otwarcia po korekcie oczywistej omyłki pisarskiej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do wszystkich


WYMIANA/NAPRAWA MURAWY BOISKA PIŁKARSKIEGO

Zachęcamy do składania ofert na wymianę/naprawę 200 m kwadratowych murawy boiska piłkarskiego
w Miasteczku Śląskim przy ul. Dworcowa 140.

kontakt w celu uzyskania odpowiedzi na pytania:

Tomasz ronczoszek – 602392004

Protokół unieważnienia postępowania 2_2019

Sprostowanie do Protokołu unieważnienia postępowania 2 2019

Otwarcie ofert  dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019

otwarcie ofert zapytania 2_2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

Dostawa fabrycznie nowej miniładowarki  nr postępowania 2/2019

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonych w Regulaminie konkursu ( w tym umowie o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Ogłoszenie postępowania

Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe i załącznik nr 3 wzór umowy

Otwarcie ofert  dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

Protokół otwarcia

Protokół unieważnienia postępowania

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTA dot. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

Odpowiedź na pytanie oferenta NR 1 DO WSZYSTKICH

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonych w Regulaminie konkursu ( w tym umowie o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowej miniładowarki 

Zapytanie ofertowe treść i umowa

Załącznik nr 1 do Zapytania

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Regulaminie konkursu (w tym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz  Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa z rozmieszczeniem i wypoziomowaniem 3 sztuk kontenerów badawczych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

44211100-3 – Budynki modułowe i przenośne

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Rozstrzygnięcie zapytania oferowego 1/2018

Rozstrzygniecie zapytania ofetowego nr 1/2018

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Regulaminie konkursu (w tym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz  Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest Wynajęcie urządzeń dyfraktometru

Słownik główny:

38530000-9 Aparatura dyfrakcyjna

Słownik uzupełniający:

PA01-7 Wynajem

zapytanie ofertowe 1/2017

Rozstrzygnięcie zapytania oferowego 1/2017

Rozstrzygnięcie oferty 1 2017

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadami dokonywania zamówień określonymi w Regulaminie konkursu (w tym w umowie o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa), w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) oraz z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych.
Kod CPV:
73000000-2 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73100000-3 – Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73111000-3 – Laboratoryjne usługi badawcze
73300000-5 – Projekt i realizacja badań oraz rozwój

zapytanie ofertowe nr 1/2016

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2016

Rozstrzygnięcie oferty 1 2016