Odpady

Posiadamy decyzje na następujące odpady:

 

Kod odpadu Rodzaje odpadów
01 01 01 Odpady z wydobywania rudy metali
01 01 02 odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 01 80 odpady skalne z górnictwa miedzi cynku i ołowiu
01 03 06 inne odpady poprzeróbcze
01 03 08 odpady w postaciu pyłów i proszków
01 03 09 czerwony szlam powstajacy przy produkcji tlenku glinu i innych wymienionych w 01 03 07
01 03 81 odpady z flotacyjnego wzbogacenia rudy metali niebezpiecznych inne niż wymienione w 01 03 80
01 03 99 inne niewymienione odpady
01 04 08 odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 09 odpadowe piaski i iły
01 04 10 odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
01 04 13 odpady powstajace przy cięciu i obróbce postaciowej skały  inne niż wymienione w 01 04 07
01 04 81 odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80
01 05 04 płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
02 01 03 odpadowa masa roślinna
02 01 06 odchody zwierzęce
02 01 07 odpady z gospodarki leśnej
02 02 04 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 03 04 surowce i produkty nienadajace się do spożycia i przetwórstwa
02 03 05 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
02 04 03 osady z zakładowych oczyszalni ścieków
02 05 02 osady z zakładowych oczyszczalni ścieków
06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02
07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11
07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11
07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11
08 02 02 szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 03 zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne
08 02 99 inne wymienione odpady
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02 Popioły lotne z węgla
10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14
10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20
10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)
10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
10 01 81 mikrosfery z popiołów lotnych
10 01 82 mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapnionych metod odsiarczania gazów odlotowych
10 02 01 żużel z procesów wytapiania ( wielkopiecowce, stalownicze )
10 02 02 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje
10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13
10 03 05 odpady tlenku glinu
10 05 01 żużel z produkcji pierwotnej i wtórnej ( z wyłączeniem 10 05 80 )
10 05 04 inne cząsteczki i pyły
10 05 80 żużele granulowane z pieców szybowych oraz żużel z pieców obrotowych
10 09 03 żużle odlewnicze
10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
10 10 03 zgary i żużle odlewnicze
10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż w 10 10 05
10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż w 10 10 07
10 10 12 Inne cząstki stałe inne niż wymienione w 10 10 11
10 12 03 cząstki i pyły
10 12 06 Zużyte formy
10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków
10 12 12 odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11
10 12 99 Inne niewymienione odpady
10 13 11 podpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10
10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy
10 13 82 Wybrakowane wyroby
10 13 99 Inne niewymienione odpady
15 01 03 Opakowania z drewna
16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontu
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 01 Drewno
17 03 02* asfalt inny niż wymienione w 17 03 001
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01 do 17 09 03
18 01 06* Chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 Chemikalia w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 02 05* Chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne
18 02 06 Chemikalia w tym odczynniki chemiczne inne niż wymienione w 18 02 05
18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07
19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych
19 01 99 inne wymienione odpady
19 08 05 ustabilizowane komunalne osady sciekowe
19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13
19 11 06 Odpady żelaza i stali
19 11 99 Inne niewymienione odpady
20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnyvh